Jak pomóc ?

KONTO FUNDACJI

36 1020 1013 0000 0102 0236 0667

dane dla przelewów zagranicznych **BPKOPLPW*
iban: pl*

Fundacja Dzielna Matka może ubiegać się o status OPP w roku 2012. Do tego czasu nasi podopieczni w zakresie zbierania 1% korzystają z pomocy innych Fundacji.


Jak przekazać  1 % swojego podatku wpisując w deklaracji PIT składanej do Urzędu Skarbowego następujące informacje:

 

dla Antoniny Dębeckiej

NAZWA OPP :                   Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
NR KRS:                          0000037904
CEL SZCZEGÓŁOWY :       dla 3085 Antonina Dębecka

 

Dla Ignacego i Maurycego Grzybowskich

NAZWA OPP :                  Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
NR KRS:                         0000037904
CEL SZCZEGÓŁOWY :      dla 2921 Ignacy i 2922 Maurycy Grzybowscy

 

Dla Julity Tarczyńskiej
NAZWA OPP :                 Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
NR KRS:                        0000037904
CEL SZCZEGÓŁOWY :     dla 1553 Julita Tarczyńska


Dla Janka Sadowskiego
NAZWA OPP :                Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
NR KRS:                       0000037904
CEL SZCZEGÓŁOWY :    dla 3574 Jan Sadowski


Dla Huberta Czerwińskiego
NAZWA OPP :                Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
NR KRS:                       0000037904
CEL SZCZEGÓŁOWY :    dla 12499 Hubert Czerwiński


Dla Wojciecha Chodorskiego
NAZWA OPP :                Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
NR KRS:                       0000037904
CEL SZCZEGÓŁOWY :    dla 4385 Wojciech Chodorski

 

Darowizny

 

Osoby fizyczne lub firmy, które zechcą wesprzeć Fundację „Dzielna Matka” darowiznami pieniężnymi lub rzeczowymi mogą skorzystać z odliczenia podatkowego.

Darowizna od osób fizycznych – od podstawy opodatkowanie można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6%uzyskanego dochodu - Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm., (art. 26 ust 1 pkt 9) .

 

Darowizna od osób prawnych – Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu - Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., ( art. 18 ust 1 pkt 1 i 7).

 

W przypadku  darowizny pieniężnej należy pamiętać aby była ona udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy  obdarowanej organizacji.

 

W przypadku darowania  rzeczy lub usługi – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz  dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Sfera zadań publicznych, o której mowa w ustawach dotyczących odliczeń darowizny od podatku dochodowego obejmuje zadania  m. in. w zakresie:

- pomocy społecznej

- działalności charytatywnej

- działalności na rzecz mniejszości narodowej

- promocji i ochrony zdrowia

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych

- promocji zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy,

- upowszechnienia i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

- nauki, edukacji i wychowania,

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

- promocji i organizacji wolontariatu

 

KONTO FUNDACJI

36 1020 1013 0000 0102 0236 0667

dane dla przelewów zagranicznych **BPKOPLPW*
iban: pl*